top of page
ค้นหา
  • motham

การรับรองเอกสาร จากกระทรวงการต่างประเทศไทยเป็นการตรวจรับรองเอกสาร พร้อมประทับตราจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ตรงตามต้นฉบับ


กระทรวงการต่างประเทศ จะรับรองเอกสารที่แปลจากต้นฉบับที่ทางราชการไทย หรือทางการต่างประเทศออกให้หรือรับรองให้เท่านั้น การแปลเอกสารจึงต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในรายละเอียด รวมทั้งผู้แปลจะต้องรับรอง“คำแปลถูกต้อง” และพิมพ์รายละเอียดผู้แปลชัดเจน โดยบริงลัค มีนักแปลมืออาชีพ และเชี่ยวชาญด้านการแปลเป็นผู้แปลเพื่อความถูกต้อง และไม่ถูกปฏิเสธในการนำเอกสารไปใช้ที่ต่างประเทศ


เอกสารที่สามารถไปรับรองกระทรวงการต่างประเทศไทยได้ เช่น หนังสือรับรองโสด ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองบริษัท และหนังสือรับรองต่างๆ ที่ราชการไทยออกให้

ดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page