top of page
frequently-asked-questions-concept-made-

日ータイ婚姻届​

จดทะเบียนสมรสไทย-ญี่ปุ่น

Q : 先に日本で婚姻手続きをするにはタイ人も日本に行かなければなりませんか?

A : 日本で婚姻手続きをする時は、作成した書類を送ることができます。そのためタイ人は日本まで行く必要はありません。

Q : จดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นก่อนคนไทยต้องเดินทางไปญี่ปุ่นไหม?

A : คนไทยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปญี่ปุ่น สามารถทำเอกสารส่งไปดำเนินเรื่องการสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นได้

Q : 日本人の恋人がタイで仕事をしている場合は、先に日本で婚姻手続きをすることはできますか?

A : 両方日本に行くことなく、日本法に基づいて婚姻手続きをすることができます。

 

Q : แฟนคนญี่ปุ่นทำงานอยู่ที่ประเทศไทย จดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นก่อนได้ไหม?

A : สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่นได้ โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่ต้องเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น

Q : 日本人と婚姻手続きをするにはどういった書類が必要ですか?(先に日本で婚姻手続きする場合)

A : 独身証明書、住民票、出生証明書、離婚届(ある場合)、氏名変更証明書(ある場合)が

必要なります。

 

Q : จดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น ใช้เอกสารอะไรบ้าง? (กรณีจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นก่อน)

A : หนังสือรับรองโสด, ทะเบียนบ้าน, ใบเกิด, ใบหย่า(ถ้ามี), ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)

Q : 日本人の恋人がタイに来なくても、タイで婚姻手続きすることはできますか?

A : 先にタイ法に基づいて婚姻手続きをする場合、両方が一緒にタイ群役場に行くことで、タイで婚姻手続きすることができます。そのため日本人はタイに来る必要があります。

Q : ถ้าแฟนคนญี่ปุ่น ไม่เดินทางมาประเทศไทย สามารถจดทะเบียนสมรสที่ไทยก่อนได้ไหม?

A : กรณีที่ต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยก่อนทั้ง 2 ฝ่ายต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขต/อำเภอไทยด้วยกันเท่านั้น จึงจะทำเรื่องจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้ ดังนั้นคนญี่ปุ่นต้องเดินทางมาที่ประเทศไทย

Q : 先に日本で婚姻手続きするのとタイで婚姻手続きをするの違いはなんですか?

A : 手続きの方法、必要書類等が違います。詳しくは当社の従業員にお問い合わせください。

Q : จดทะเบียนสมรสที่ไทยก่อนกับญี่ปุ่นก่อนต่างกันอย่างไร?

A : การดำเนินเรื่องต่างกัน เอกสารที่ใช้ในการดำเนินเรื่องต่างกัน สามารถคุยรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของเราเพิ่มเติมได้

 

Q : 日本人と婚姻手続きをした後に、夫の姓に変更しないと何等かの問題が生じますか?

A : タイと日本の法律に基づいて法的効力がないため、変更しなくても問題ありません。


Q : จดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นแล้ว ไม่เปลี่ยนนามสกุลตามสามีเป็นอะไรไหม?

A : ไม่มีผลอะไรตามกฎหมายไทยและญี่ปุ่น จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้

在留資格認定証明書と配偶者ビザの申請

ขอใบพำนัก และวีซ่าติดตามคู่สมรส

Q : 在留資格認定証明書とは?

A : 在留資格認定証明書/Certificate of Eligibility/COEとはその人物が法律に定められた条件に満たしていることを出入国在留管理庁が容認し、発行した証明書です。

そのため在留資格認定証明書は入国ビザの申請に必要となります。

Q : ใบพำนักคืออะไร?

A : หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก/Certificate of Eligibility/COE เป็นเอกสารที่ออกโดยกองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นเพื่อยื่นยันว่าบุคคลนี้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ เนื่องจากใบพำนักเป็นเหมือนใบเบิกทางในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น 

 

Q : 在留資格認定証明書を取得したら、日本に入国することはできますか?

A : まだ入国することはできません。在留資格認定証明書を取得したら、ビザを申請する必要があります。ビザを取得したら入国し、夫と日本で生活することができます。

Q : พอได้รับใบพำนักแล้ว สามารถบินไปอยู่ที่ญี่ปุ่นได้เลยไหม?

A : ยังไม่สามารถเดินทางไปได้ เมื่อได้ใบพำนักมาแล้วจะต้องดำเนินเรื่องยื่นขอวีซ่า พอได้วีซ่าแล้วสามารถเดินทางไปอยู่กับสามีที่ประเทศญี่ปุ่นได้เลย

 

Q : 在留資格認定証明書の取得までにかかる時間はどのくらいですか?

A : 日本人夫が申請した地域によって違います。例として、東京の場合は3-4ヶ月程度かかります。

Q : ระยะเวลาในการรอใบพำนักนานไหม?  

A : แล้วแต่เขตที่สามีคนญี่ปุ่นไปยื่น เช่น โตเกียวจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-4 เดือน

​日本人夫の遺族年金

บำเหน็จ/บำนาญของสามีคนที่ปุ่นที่เสียชีวิต

 

Q : 日本人夫が亡くなってから時間が経った場合には、遺族年金を受け取ることはできますか?

A : 妻は受け取ることができますが、夫の書類を確認する必要があります。

Q : ถ้าสามีญี่ปุ่นเสียชีวิตไปนานแล้ว สามารถรับบำเหน็จ/บำนาญได้ไหม?

A : ภรรยามีสิทธิ์รับได้ แต่ต้องดูเอกสารของสามี  

 

Q : 日本人夫が亡くなってから時間が経った場合には、遺族年金を受け取ることはできますか

A : 妻は受け取ることができますが、夫の書類を確認する必要があります。

Q : ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน สามารถรับบำเหน็จ/บำนาญของฝ่ายชายญี่ปุ่นที่เสียชีวิตแล้วได้ไหม?

A : ฝ่ายหญิงมีสิทธิ์รับได้ แล้วแต่กรณี

 

Q : タイに住んでいる、または夫の姓に変更してない妻は亡くなった夫の遺族年金を受け取ることが

できますか?

A : 場合によっては、妻は受け取ることができます。

Q : ภรรยาที่อยู่ประเทศไทย หรือไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลตามสามีสามารถรับบำเหน็จ/บำนาญของฝ่ายชายญี่ปุ่นที่เสียชีวิตแล้วได้ไหม? 

A : ภรรยามีสิทธิ์รับได้ แล้วแต่กรณี

子供の認知と日本国籍取得申請

รับรองบุตร และขอสัญชาติญี่ปุ่น

 

Q : 日本人男性と婚姻してない場合でも、子どもは日本国籍を取得することはできますか?

A : できます。お父さんと同じ日本国籍を取得するには認知届が必要です。

 

Q : อยากให้ลูกมีสัญชาติญี่ปุ่นตามพ่อคนญี่ปุ่น แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น สามารถทำได้ไหม?

A : สามารถทำได้ ต้องดำเนินเรื่องรับรองบุตรถึงจะได้สัญชาติตามพ่อคนญี่ปุ่น

Q : 婚姻した後に子どもができた場合、子どもにお父さんと同じ日本国籍を取得させるにはどうしたらいいですか?

A : 子どもを出産した後に出産届を提出することで、日本とタイの国籍を取得します。

Q : เมื่อจดทะเบียนสมรสกันแล้ว มีบุตรด้วยกัน และอยากให้ลูกมีสัญชาติญี่ปุ่นตามพ่อคนญี่ปุ่น ต้องทำอย่างไรบ้าง?

A : เมื่อคลอดลูกแล้ว จะต้องแจ้งเกิดลูก ลูกก็จะได้รับสัญชาติไทย-ญี่ปุ่น

在留資格認定証明書とタイ人母の連れ子ビザ(定住者ビザ)

ขอใบพำนัก และวีซ่าติดตามแม่คนไทย

 

Q : 女性側がタイ人との連れ子を日本に連れていくことはできますか?

A : できます。母の連れ子ビザを取得するには、子供が20歳未満である必要があります。

 

Q : ฝ่ายหญิงมีลูกติดกับคนไทย อยากจะพาลูกไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ไหม?

A : สามารถทำได้ ลูกที่จะทำวีซ่าติดตามแม่ จะต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปี

​在留資格認定証明書と就労者家族ビザの申請

ขอใบพำนัก และวีซ่าติดตามคู่สมรสคนไทยที่มีวีซ่า

 

Q : タイ人夫が日本で仕事している場合、家族滞在ビザを取得することはできますか?

A : できます。しかし、収入、職業など夫の資格を考慮する必要があります。

 

Q : สามีคนไทยทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถขอวีซ่าติดตามสามีได้หรือไม่?

A : สามารถทำได้ แต่ต้องพิจารณาคุณสมบัติของสามีด้วย เช่น อาชีพ รายได้

日ー英ータイ 書類翻訳

การแปลเอกสารไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น

 

Q : なぜ証明認証が必要なのですか?

A : 外国で合法的な証明書類として使用するには、外務省の認証を受けなければなりません。

 

Q : ทำไมถึงต้องรับรองนิติกรณ์?

A : เอกสารที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

Q : 日本語に翻訳した書類は認証を受けることはできますか?

A : できません。外務省は英語とタイ語のみ書類の認証を受けます。

 

Q : แปลเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่น สามารถรับรองนิติกรณ์ได้ไหม?

A : ไม่ได้ กระทรวงการต่างประเทศจะรับรองเอกสารที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษเท่านั้น

Q : ブリングラックには翻訳認証がありますか?

A : あります。

Q : บริงลัคมีรับรองคำแปลให้ไหม?

A : มีค่ะ

日ータイ通訳

ล่ามไทย-ญี่ปุ่น

 

Q : 通訳の仕事をするには、どのくらいの語学力が必要ですか?

A : 通訳の仕事をするには、その言語を上手く使用しなければなりません。その国で生活し、直接分野に関係する仕事に就いていたこと、相手に伝わるよう翻訳する仕事の知識がある、また母語の同等、その言語を使用できることが重要となります。なぜなら良い翻訳とは、理解できるよう言葉を上手く置き換えることです。

Q : ต้องแม่นภาษาขนาดไหน ถึงจะเป็นล่ามได้?

A : การเป็นล่ามต้องมีความสามารถในการใช้ภาษานั้นจริงๆ มีประสบการณ์ในการอาศัยอยู่ที่ประเทศนั้นๆ ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีความรู้เรื่องงานที่จะต้องแปลภาษาให้อีกฝ่ายเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และมีความสามารถในการใช้ภาษานั้นเหมือนภาษาแม่ของตัวเอง  เพราะการแปลที่ดีก็คือ ทำให้คนเข้าใจและใช้ภาษาปลายทางได้ถูกต้อง

จดทะเบียนสมรส
วีซ่าติดาม
บำเหน็จบำนาญ
รับรองบุตร
วีติดตามแม่
วีติดตามคนไทย
แปลเอกสาร
ล่าม
bottom of page