golden-wedding-rings-white-rose-from-wed

日ータイ婚姻届 จดทะเบียนสมรสไทย-ญี่ปุ่น

日本人との婚姻届 在留資格認定証明書 配偶者ビザ等5つの手続方法

5 ขั้นตอนดำเนินเรื่องจดทะเบียนรสกับคนญี่ปุ่น ขอใบพำนัก และวีซ่าติดตามคู่สมรส

1.タイ人配偶者は日本で婚姻手続きに必要な書類を準備します。当社は正確性と迅速な対応を行うため、電話で書類の詳細を説明します。例えば独身証明書の取得、役所の説明が理解 できない等、何等かの理由で書類の準備に問題が生じた場合は、当社が役所に直接連絡を   取り、正確な書類を説明します。

 คู่สมรสคนไทยเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่น บริงลัคจะโทรอธิบายรายละเอียดเอกสารให้อย่างละเอียดเพื่อจะได้เตรียมได้ถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลา หากเกิดปัญหาเรื่องเตรียมเอกสาร ยกตัวอย่างเช่น ใบโสดต้องขออย่างไร คุยกับเจ้าหน้าที่อำเภอไม่เข้าใจ ทางบริงลัคจะมีบริการติดต่อที่ว่าการอำเภอให้เพื่ออธิบายเอกสารที่ถูกต้อง และเข้าใจตรงกันให้กับเจ้าหน้าที่ฟัง

 

2. 当社は日本の市区町村役場に婚姻手続きをするため、婚姻届に必要な書類を保管します。
当社は婚姻届に必要な書類に不備がないように、申請する日本の市区町村役場と連携する日本人がいます。

 บริงลัคดูแลเรื่องเอกสารที่ใช้จดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อยื่นดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น บริงลัคเรามีคนญี่ปุ่นที่คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่อำเภอที่คนญี่ปุ่นไปยื่นเอกสาร เพื่อทำให้เอกสารการจดทะเบียนสมรสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3.日本で婚姻手続きを終えた場合は、当社がタイ人配偶者の家族登録に必要な書類を準備し、タイ国群役場に申請します。万が一役員との会話に問題があった場合は、当社の従業員がタイ人配偶者と連携し、書類作成の手続きをします。

 เมื่อจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว บริงลัคจะเตรียมเอกสารในการลงบันทึกฐานะครอบครัวสมรสให้คู่สมรสคนไทย ยื่นที่สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอไทย หากมีปัญหาการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่อำเภอไทยไม่เข้าใจ เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานให้คู่สมรสคนไทยได้ทำเอกสารได้ด้วยความเรียบร้อย

4. 在留資格認定証明書の申請方法。出入国管理局の審査があるため、当社は細心な注意を払いながら書類をすべて準備します。

 ขั้นตอนการขอใบพำนัก(COE) ติดตามคู่สมรสคนญี่ปุ่น บริงลัคเตรียมเอกสารให้อย่างครบถ้วน เรามีความพิถีพิถันในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากว่ามีผลต่อการพิจารณา ของกองตรวจคนเข้าเมือง

(นิวกังญี่ปุ่น) 

5.配偶者ビザの申請方法。在留資格認定証明書が認証されたら、当社が書類を準備し、タイ人配偶者とビザ申請センターでビザを申請します。ビザを取得できたら、タイ人配偶者は、日本で日本人配偶者と生活することができます。

 ขั้นตอนการขอวีซ่าติดตามคู่สมรส เมื่อได้รับการอนุมัติได้ใบพำนัก(COE)แล้ว บริงลัคจะเตรียมเอกสาร และพาคู่สมรสคนไทยไปยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า เมื่อได้รับวีซ่าแล้วคู่สมรสคนไทยสามารถเดินทางไปใช้ชีวิตกับคู่สมรสคนญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นได้

日ータイ婚姻手続きは、2つの方法で進めることができます。

การจดทะเบียนสมรสไทย-ญี่ปุ่น สามารถดำเนินเรื่องได้ 2 วิธี ดังนี้

1.先にタイの法律に基づいて婚姻届をする(タイ国に直接申請できる時間がある日本人におすすめです。)

 先にタイの法律に基づいて婚姻届をする場合。近年外国人とタイ人の婚姻手続きはタイの市区町村役場が先に外国人配偶者の書類を確認するため、時間がかかり場合があります。そのため日本に住んでいる配偶者は、タイ国に数回入国しなければならない可能性があり、当事者二人は共にタイ国群役場に入国し、役員の前で署名します。タイ国群役場で婚姻手続きを終えたら、配偶者は婚姻登録証(コーロー3)を取得します。タイで婚姻手続きを終えたら、両国での婚姻を成立させるため、日本に婚姻証明書を提出しなければなりません。

 จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยก่อน (เหมาะสำหรับคนญี่ปุ่นที่มีเวลามาดำเนินเรื่องที่ประเทศไทย)

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยก่อน คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขต/อำเภอไทย ด้วยกันเพื่อลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้  ซึ่งปัจจุบันการจดทะเบียนคนไทยกับคนต่างชาติ ที่สำนักงานอำเภอจะมีการตรวจสอบเอกสารของคู่สมรสของชาวต่างชาติก่อน อาจจะต้องใช้เวลา จึงทำให้เป็นปัญหาสำหรับคู่สมรสคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น อาจจะต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยหลายรอบ และเสียเวลา เมื่อจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต/อำเภอไทยเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่คู่สมรสได้รับ คือใบสำคัญสมรส (คร.3) เมื่อดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสที่ไทยเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งการสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย เพื่อให้การสมรสสมบูรณ์ทั้ง 2 ประเทศ

手続の手順 ขั้นตอนดำเนินเรื่อง

1.夫婦がそれぞれの書類を準備するために、当社は配偶者に書類の詳細や手続方法を

 説明します。

 บริงลัคอธิบายขั้นตอน รายละเอียดเอกสารให้คู่สมรสทราบ เพื่อให้คู่สมรสทั้งคู่ได้เตรียมเอกสาร

2.日本人配偶者はタイの法律に基づいた婚姻手続きに必要な書類を所持し、タイに

入国します。

 คู่สมรสญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทย พร้อมกับเอกสารต่างๆที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

3.当社が日本人配偶者と在タイ日本国大使館で独身証明書、婚姻要件具備証明書、

パスポートを申請します。仮に日本人配偶者が申請日に行けなかった場合は、当社が

代理として手続きを手続き進めることができます。ただし書類は本人のみ受け取れます。  約2日かかります。

 บริงลัคพาคนญี่ปุ่นไปยื่นเอกสารขอใบรับรองโสด ใบคุณสมบัติการสมรส และหนังสือรับรองพาสปอร์ตที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย หรือหากคนญี่ปุ่นไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตนเองวันที่ยื่นเอกสารสามารถมอบอำนาจให้บริงลัคไปแทนได้ แต่วันที่ไปรับเอกสารคนญี่ปุ่นต้องไปรับเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ

4.在タイ日本大使館で書類を受け取ったら、当社が書類をタイ語に翻訳し、外務省で

認証申請します。約5日かかります。

 เมื่อได้รับเอกสารที่สถานทูตญี่ปุ่น บริงลัคจะทำการแปลเอกสารเป็นภาษาไทย และยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ

5.外務省で認証済みの書類を受け取ったら、当社が配偶者2人と、バンコク市役所で

タイの法律に基づいた婚姻手続きをするため必要な書類を申請します

 เมื่อรับเอกสารที่รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้ว บริงลัคจะพาคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายไปยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ

6.市役所が検討するために、配偶者2人の証明書を受理し、後に当事者2人が市役所に

婚姻手続きする日程を知らせます。(手続きにかかる時間は不明確、約1-3カ月

かかります。)

 ทางสำนักงานเขตจะรับเอกสารของคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายไว้ เพื่อพิจารณาเอกสาร และจะแจ้งวันนัดหมายให้คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย เดินทางมาจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตภายหลัง (ซึ่งไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนได้ อาจจะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน)

7. 当社は日程が確定したら、配偶者2人と申請手続をした市役所に行き、タイ群役場が  タイの法律に基づいた婚姻手続きします。婚姻登録証(コーロー3)を取得します。約1日

かかります。

 เมื่อได้วันที่นัดหมายแล้ว ทางบริงลัคจะพาคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายเดินทางไปที่สำนักงานเขตที่ยื่นเรื่องไว้ และทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไทยจะดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยให้  เอกสารที่ได้คือ ใบสำคัญสมรส(คร.3) ใช้เวลา 1 วันทำการ

8.タイの法律に基づいて婚姻手続きを終えたら、当社が日本の市区町村役場で婚姻証明書を 申請します。約5-7日かかります。

 เมื่อจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเรียบร้อยแล้ว บริงลัคจะดำเนินเรื่องเอกสารเพื่อแจ้งการสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 5 -7 วันทำการ

9.タイ人配偶者の氏名が日本の住民票に登録されます。約7-15日かかります。

 ชื่อคู่สมรสคนไทยจะถูกระบุในทะเบียนบ้านญี่ปุ่นของคู่สมรส ใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ

2.先に日本の法律に基づいて婚姻手続きする場合(タイに入国できない人におすすめ

です。)

先に日本の法律に基づいて婚姻手続きするには、配偶者二人は日本とタイを行き帰りする必要はありません。日本の法律に基づいて婚姻手続きする際は、タイ人側が必要書類を揃え、

日本人側に渡し、日本の市区町村役場に申請します。日本での婚姻手続きを終えた後、

日本人側がタイに入国しなくても、タイ国群役場に婚姻届をすることができる。タイ国群役場が発行した書類は家族状態登録簿(コーロー22)と言い、タイ人は婚姻証明書として利用

できます。

2. จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่นก่อน (เหมาะสำหรับคนญี่ปุ่นที่ไม่มีเวลาเดินทางมาประเทศไทย)

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่นก่อนนั้น คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายไม่จำเป็นต้องเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นก็ได้  ซึ่งการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น ฝ่ายคนไทยจะเป็นผู้เตรียมเอกสาร  เพื่อส่งให้คนญี่ปุ่นยื่นดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น เมื่อดำเนินเรื่องสมรสที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดำเนินเรื่องการแจ้งการสมรสที่อำเภอไทยได้ โดยที่คนญี่ปุ่นไม่ต้องเดินทางมาที่ประเทศไทย โดยเอกสารที่ทางอำเภอไทยออกให้คู่สมรสนั้น เรียกว่า บันทึกฐานะครอบครัวสมรส(คร.22) ซึ่งเอกสารนี้คนไทยสามารถใช้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการสมรสของตนเองได้เลย

手続きの手順 ขั้นตอนการดำเนินเรื่อง

1.当社は手順を説明し、タイ人配偶者は日本の法律に基づいた婚姻届に必要な書類を

揃えます。

 บริงลัคอธิบายขั้นตอน และให้คู่สมรสคนไทยเตรียมเอกสารส่วนตัว เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่น

2.当社が書類を翻訳し、外務省に認証申請します。約7日かかります。

 เมื่อได้เอกสารมาแล้ว ทางบริงลัคดำเนินเรื่องแปลเอกสาร และยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ

3.当社は書類を揃えて、日本人配偶者に届けます。約3日かかります。

 บริงลัคจัดส่งเอกสารให้คู่สมรสคนญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 3 วัน
4.日本人配偶者は日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

 คู่สมรสคนญี่ปุ่นยื่นจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

5.約7-15日で、住民票にタイ人配偶者との婚姻関係が登録されます。

 ประมาณ 7-15 วัน ชื่อคู่สมรสคนไทยจะระบุเรื่องการสมรส ในทะเบียนบ้านญี่ปุ่นของคู่สมรส

6.日本人配偶者はタイに書類を送り返します。約3日かかります。

 คู่สมรสคนญี่ปุ่นส่งเอกสารกลับมาไทย ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
7.婚姻届受理証明書の発行に必要な書類を、在タイ日本国大使館に提出します。

 บริงลัคยื่นเอกสารที่สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อออกหนังสือรับรองการสมรส

8.当社が書類を翻訳し、外務省に証明申請します。約7日かかります。

 บริงลัคแปลเอกสาร และรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ

9.タイ国群役場で家族状態登録簿(コーロー22)の登録手続きをするため、タイ人配偶者に書類を送り返します。

 ส่งเอกสารให้คู่สมรสคนไทย เพื่อไปดำเนินเรื่องแจ้งการลงบันทึกฐานะครอบครัวสมรส(คร.22) ที่สำนักงานเขต/อำเภอไทย

:タイ人妻が日本人男性の姓に変更したい場合は、必要な書類が増え、時間がかかるため、当社に手続きを進める前にお知らせください。

หมายเหตุ : หากภรรยาคนไทยต้องการเปลี่ยนนามสกุลตามสามีคนญี่ปุ่น กรุณาแจ้งบริงลัคล่วงหน้าก่อนดำเนินการ เนื่องจากจะมีเอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม และอาจจะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น

初回料金 าคาค่าบริการเริ่มต้น

-日ータイ婚姻届 在留資格認定証明書と配偶者ビザの申請

初回料金45,000バーツ+3,150バーツ(税7%)=48,150バーツ

-日ータイ婚姻届

料金20,000バーツ+1,400バーツ(税7%)=21,400バーツ

 

- จดทะเบียนสมรสไทย-ญี่ปุ่น ขอใบพำนัก(COE) และขอวีซ่าติดตามคู่สมรส

ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท + 3,150 บาท (VAT 7%) = 48,150 บาท

- จดทะเบียนสมรสไทย-ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท + 1,400 บาท (VAT 7%) = 21,400 บาท