จดทะเบียนสมรสไทย-ญี่ปุ่น

 

5 ขั้นตอนดำเนินเรื่องจดทะเบียนรสกับคนญี่ปุ่น ขอใบพำนัก และวีซ่าติดตามคู่สมรส

1. คู่สมรสคนไทยเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่น บริงลัคจะโทรอธิบายรายละเอียดเอกสารให้อย่างละเอียดเพื่อจะได้เตรียมได้ถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลา หากเกิดปัญหาเรื่องเตรียมเอกสาร ยกตัวอย่างเช่น ใบโสดต้องขออย่างไร คุยกับเจ้าหน้าที่อำเภอไม่เข้าใจ ทางบริงลัคจะมีบริการติดต่อที่ว่าการอำเภอให้เพื่ออธิบายเอกสารที่ถูกต้อง และเข้าใจตรงกันให้กับเจ้าหน้าที่ฟัง

 

2. บริงลัคดูแลเรื่องเอกสารที่ใช้จดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อยื่นดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น บริงลัคเรามีคนญี่ปุ่นที่คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่อำเภอที่คนญี่ปุ่นไปยื่นเอกสาร เพื่อทำให้เอกสารการจดทะเบียนสมรสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

3. เมื่อจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว บริงลัคจะเตรียมเอกสารในการลงบันทึกฐานะครอบครัวสมรสให้คู่สมรสคนไทย ยื่นที่สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอไทย หากมีปัญหาการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่อำเภอไทยไม่เข้าใจ เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานให้คู่สมรสคนไทยได้ทำเอกสารได้ด้วยความเรียบร้อย

 

4. ขั้นตอนการขอใบพำนัก(COE) ติดตามคู่สมรสคนญี่ปุ่น บริงลัคเตรียมเอกสารให้อย่างครบถ้วน เรามีความพิถีพิถันในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากว่ามีผลต่อการพิจารณา ของกองตรวจคนเข้าเมือง

(นิวกังญี่ปุ่น) 

 

5. ขั้นตอนการขอวีซ่าติดตามคู่สมรส เมื่อได้รับการอนุมัติได้ใบพำนัก(COE)แล้ว บริงลัคจะเตรียมเอกสาร และพาคู่สมรสคนไทยไปยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า เมื่อได้รับวีซ่าแล้วคู่สมรสคนไทยสามารถเดินทางไปใช้ชีวิตกับคู่สมรสคนญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นได้

การจดทะเบียนสมรสไทย-ญี่ปุ่น สามารถดำเนินเรื่องได้ 2 วิธี ดังนี้

 

1. จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยก่อน (เหมาะสำหรับคนญี่ปุ่นที่มีเวลามาดำเนินเรื่องที่ประเทศไทย)

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยก่อน คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขต/อำเภอไทย ด้วยกันเพื่อลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่  จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้  ซึ่งปัจจุบันการจดทะเบียนคนไทยกับคนต่างชาติ ที่สำนักงานอำเภอจะมีการตรวจสอบเอกสารของคู่สมรสของชาวต่างชาติก่อน อาจจะต้องใช้เวลา จึงทำให้เป็นปัญหาสำหรับคู่สมรสคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น อาจจะต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยหลายรอบ และเสียเวลา เมื่อจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต/อำเภอไทยเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่คู่สมรสได้รับ คือใบสำคัญสมรส (คร.3) เมื่อดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสที่ไทยเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งการสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย เพื่อให้การสมรสสมบูรณ์ทั้ง 2 ประเทศ

 

ขั้นตอนดำเนินเรื่อง

1. บริงลัคอธิบายขั้นตอน รายละเอียดเอกสารให้คู่สมรสทราบ เพื่อให้คู่สมรสทั้งคู่ได้เตรียมเอกสาร

2. คู่สมรสญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทย พร้อมกับเอกสารต่างๆที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

3. บริงลัคพาคนญี่ปุ่นไปยื่นเอกสารขอใบรับรองโสด ใบคุณสมบัติการสมรส และหนังสือรับรองพาสปอร์ตที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย หรือหากคนญี่ปุ่นไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตนเองวันที่ยื่นเอกสารสามารถมอบอำนาจให้บริงลัคไปแทนได้ แต่วันที่ไปรับเอกสารคนญี่ปุ่นต้องไปรับเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ

4. เมื่อได้รับเอกสารที่สถานทูตญี่ปุ่น บริงลัคจะทำการแปลเอกสารเป็นภาษาไทย และยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ

5. เมื่อรับเอกสารที่รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้ว บริงลัคจะพาคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายไปยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ

6. ทางสำนักงานเขตจะรับเอกสารของคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายไว้ เพื่อพิจารณาเอกสาร และจะแจ้งวันนัดหมายให้คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย เดินทางมาจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตภายหลัง (ซึ่งไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนได้ อาจจะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน)

7. เมื่อได้วันที่นัดหมายแล้ว ทางบริงลัคจะพาคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายเดินทางไปที่สำนักงานเขตที่ยื่นเรื่องไว้ และทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไทยจะดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยให้  เอกสารที่ได้คือ ใบสำคัญสมรส(คร.3) ใช้เวลา 1 วันทำการ

8. เมื่อจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเรียบร้อยแล้ว บริงลัคจะดำเนินเรื่องเอกสารเพื่อแจ้งการสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 5 -7 วันทำการ

9. ชื่อคู่สมรสคนไทยจะถูกระบุในทะเบียนบ้านญี่ปุ่นของคู่สมรส ใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทำการ

2. จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่นก่อน (เหมาะสำหรับคนญี่ปุ่นที่ไม่มีเวลาเดินทางมาประเทศไทย)

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่นก่อนนั้น คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายไม่จำเป็นต้องเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นก็ได้  ซึ่งการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นนั้น ฝ่ายคนไทยจะเป็นผู้เตรียมเอกสาร  เพื่อส่งให้คนญี่ปุ่นยื่นดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น เมื่อดำเนินเรื่องสมรสที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดำเนินเรื่องการแจ้งการสมรสที่อำเภอไทยได้ โดยที่คนญี่ปุ่นไม่ต้องเดินทางมาที่ประเทศไทย โดยเอกสารที่ทางอำเภอไทยออกให้คู่สมรสนั้น เรียกว่า บันทึกฐานะครอบครัวสมรส(คร.22) ซึ่งเอกสารนี้คนไทยสามารถใช้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการสมรสของตนเองได้เลย

ขั้นตอนการดำเนินเรื่อง

1. บริงลัคอธิบายขั้นตอน และให้คู่สมรสคนไทยเตรียมเอกสารส่วนตัว เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่น

2. เมื่อได้เอกสารมาแล้ว ทางบริงลัคดำเนินเรื่องแปลเอกสาร และยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ

3. บริงลัคจัดส่งเอกสารให้คู่สมรสคนญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 3 วัน
4. คู่สมรสคนญี่ปุ่นยื่นจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

5. ประมาณ 7-15 วัน ชื่อคู่สมรสคนไทยจะระบุเรื่องการสมรส ในทะเบียนบ้านญี่ปุ่นของคู่สมรส

6. คู่สมรสคนญี่ปุ่นส่งเอกสารกลับมาไทย ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
7. บริงลัคยื่นเอกสารที่สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เพื่อออกหนังสือรับรองการ
สมรส

8. บริงลัคแปลเอกสาร และรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ

9. ส่งเอกสารให้คู่สมรสคนไทย เพื่อไปดำเนินเรื่องแจ้งการลงบันทึกฐานะครอบครัวสมรส(คร.22) ที่สำนักงานเขต/อำเภอไทย

 

หมายเหตุ : หากภรรยาคนไทยต้องการเปลี่ยนนามสกุลตามสามีคนญี่ปุ่น กรุณาแจ้งบริงลัคล่วงหน้าก่อนดำเนินการ เนื่องจากจะมีเอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม และอาจจะมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น

ราคาค่าบริการเริ่มต้น

- จดทะเบียนสมรสไทย-ญี่ปุ่น ขอใบพำนัก(COE) และขอวีซ่าติดตามคู่สมรส

ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท + 3,150 บาท (VAT 7%) = 48,150 บาท

- จดทะเบียนสมรสไทย-ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท + 1,400 บาท (VAT 7%) = 21,400 บาท

BRING LUCK Co., Ltd

1558/5 Diamond Sukhumvit Condo 1F

Sukhumvit Road, Phra Kanong Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10260

Tel. 02-178-4009, 061-386-7798, 087-687-8719

  • Facebook
  • Untitled-1-01
  • YouTube