top of page
list-languages-mobile-app.jpg

 書類の翻訳サービス 

บริการแปลเอกสาร

- 翻訳者の経験

20年以上、日タイ関係の書類を扱ってきた日本人翻訳者。長年の経験で作成された書類は、お客様や利用者の信頼を得ています。その長い経験がお客様の信頼を得ており、多くの人が利用してきました。現在でも多くの人から信頼性があると評価を得ております。

 

- ประสบการณ์ผู้แปล

นักแปลชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารไทย-ญี่ปุ่นมาแล้วกว่า 20 ปี ประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนานทำให้เอกสารต่างได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า และผู้มาใช้บริการมากมาย จนตอนนี้ทุกคนที่ใช้บริการงานของเราได้รับความไว้วางใจ และมีลูกค้าบอกต่อปากต่อปากกันในวงกว้าง

- 信頼性

日本人翻訳者が手掛けた書類は、文法や専門用語が正確に訳されています。そのためお客様は安心して、当社が訳した書類を申請等に使用することができます。

- ความไว้วางใจ

เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาญี่ปุ่นแปลแล้ว ทำให้งานที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นสำนวน ความถูกต้อง ศัพท์เฉพาะซึ่งเป็นภาษาทางการ มีความถูกต้องตามหลัก ดังนั้นลูกค้าสามารถไว้วางใจได้เลยว่าเอกสารที่ผ่านการแปลงานจากเราสามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีสำนวนที่ดี

- 料金

当社は他社と比べて、お客様が比較的に利用しやすい料金設定となっています。追加料金はなく、翻訳内容に基づいた料金に設定しているため、お客様は安心してサービスを利用することができます。翻訳の依頼を受け取った期日を決め、お客様は約束した日に翻訳を受け取ることができます。

 

- ความคุ้มค่า

เมื่อเทียบราคางานแปลจากที่อื่นๆแล้ว งานแปลของเราไม่ได้แพงอย่างที่คิด ลูกค้าสามารถรับบริการได้ บริงลัครับงานเองคิดราคาตามเนื้อหาจริงไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดังนั้นลูกค้าจะไม่ถูกเอาเปรียบเรื่องราคาอย่างแน่นอน กำหนดระยะเวลารับงานชัดเจน และลูกค้าได้รับงานตามวันเวลาที่ตกลงกันไว้

 ขั้นตอนการให้บริการงานแปล 翻訳サービスの手順

1.翻訳したい書類を写真又はスキャンを当社に送り、翻訳料を検討します。

 ลูกค้าถ่ายรูป หรือสแกนไฟล์งานแปล ส่งมาประเมินราคากับบริษัท

2.翻訳料をお客様に提示します。

 บริษัทเสนอราคางานแปลให้กับลูกค้า

3.お客様からの支払いが確認できたら、作業に取り組みます。

 ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

4.書類を翻訳します。お客様からのご希望があれば翻訳を認証します。

 ดำเนินการแปล พร้อมรับรองคำแปลให้ลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์

5.メール又は郵便で翻訳した書類をお客様に送付します。

บริษัทส่งเอกสารงานแปลให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรืออีเมลตามที่ลูกค้าแจ้งมา

 

外務省領事局国籍認証課による翻訳証明書

การรับรองเอกสารแปลโดยกองสัญชาติ และนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

 申請された書類は正確性があり、本文と同じ証明力があることを証明し、タイ国外務省またはその他権限を有する役員によって押印証明された翻訳証明書の認証です。

 เป็นการตรวจรับรองเอกสาร พร้อมประทับตราจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ตรงตามต้นฉบับ

 外務省はタイ政府や外務省によって発行された、または証明された書類しか認証しません。そのため書類を翻訳する際は、正確であり、内容に不備がないことを心掛け、また翻訳者はこの翻訳は正しいことを保証し、翻訳者の名前を書きます。当社は和訳を専門としている翻訳者がいるため、海外でも翻訳された書類は申請に使えます。

 กระทรวงการต่างประเทศ จะรับรองเอกสารที่แปลจากต้นฉบับที่ทางราชการไทย/ทางการต่างประเทศออกให้หรือรับรองให้เท่านั้น  การแปลเอกสารจึงต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในรายละเอียด รวมทั้งผู้แปลจะต้องรับรอง “คำแปลถูกต้อง” และพิมพ์รายละเอียดผู้แปลชัดเจน โดยบริงลัคมีนักแปลมืออาชีพ และเชี่ยวชาญด้านการแปล ไม่ถูกปฏิเสธในการนำเอกสารไปใช้ที่ต่างประเทศ

 

 外務省によって認証される証明書は、独身証明書、住民票、出生証明書、氏名変更証明書、死亡登録証、婚姻届、離婚届、戸籍謄本、養子縁組届、登記簿謄本、タイ政府によって認証された証明書等です。

   เอกสารที่สามารถไปรับรองกระทรวงการต่างประเทศฯได้ เช่น หนังสือรับรองโสด, ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, มรณบัตร, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว, หนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรม, หนังสือรับรองบริษัท และหนังสือรับรองต่างๆที่ราชการไทยออกให้

 

     

 外務省による書類認証の手順 ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศฯ

1.原本とタイ語、または英語に訳した書類を一部にまとめます。お客様の重要書類を訳したこと示すため、当社が原本を正確に訳し、翻訳認証します

 จัดเอกสารต้นฉบับ กับเอกสารที่แปลเป็นไทยหรืออังกฤษ ทางบริงลัคจะแปลเอกสารตามต้นฉบับอย่างถูกต้อง พร้อมรับรองคำแปล เพื่อรับรองว่าบริษัทเราเป็นผู้แปลเอกสารสำคัญนี้ให้กับคุณ แนบเข้าด้วยกันเป็น 1 ชุด

2.外務省にて書類の認証手続きをします。書類の認証に掛かる料金は1部=400バーツ(書類の翻訳と写しの証明)。

 นำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศฯ ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ชุดละ 400 บาท (รับรองเอกสารแปล และรับรองสำเนา)

3.外務省で書類を受け取ります。約3日かかります。

  ไปรับเอกสารคืนที่กระทรวงการต่างประเทศ ใช้เวลา 3 วันทำการ

初回費用(バーツ)

書類      英語    日本語

・住民票(トーロー.14/1)300    500

​・チョー.5/チョー.3   300    500

・バット・プラチャ―チョン 300   500

・出生証明書    400   600

・死亡届     400   600

・か      600   800

・独身証明書    600   800

・トーロー.20/1      600   800

・監護権(ポーコー.14)         700   1000

・コーロー.6(裏表)   600/ページ    800/ページ

・コーロー.2(裏表)   600/ページ    800/ページ

・コーロー.22(裏表)     600/ページ    800/ページ

・コーロー.3     300    500

・コーロー.7     300    500

・証明書等     書類の内容によって料金が異なります。

*外務省による証明料 (英タイ)400バーツ

*委任料 1件/1000バーツ

 

ราคาค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

เอกสาร             ภาษาอังกฤษ    ภาษาญี่ปุ่น

- ทะเบียนบ้าน(ทร.14/1)       300          500
- ช.5/ช.3                    300          500
- บัตรประชาชน               300          500
- ใบเกิด                      400         600
- ใบมรณบัตร                400          600
- หนังสือรับรองการเกิด      600          800
- หนังสือรับรองโสด          600          800
- ทร.20/1                   600          800
- ใบปกครองบุตร(ปค.14)     700          1000
- คร.6 (หน้า-หลัง)         600/หน้า     800/หน้า
- คร.2 (หน้า-หลัง)         600/หน้า     800/หน้า
- คร.22 (หน้า-หลัง)       600/หน้า      800/หน้า
- คร.3                       300          500
- คร.7                       300          500
- หนังสือรับรองต่างๆ     ราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหาเอกสาร

*ค่าธรรมเนียมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ(ไทย-อังกฤษ) 400 บาท

*ค่าบริการมอบอำนาจ 1000 บาท/คำร้อง

bottom of page